Samen bouwen aan een veilige stad

We zijn vastbesloten om het gevoel van onveiligheid aan te pakken en het vertrouwen tussen mensen te herstellen. Door het ondersteunen van activiteiten die onze verschillende bevolkingsgroepen met elkaar verbinden, de inzet van straathoekwerkers, het verbeteren van de toegankelijkheid van de politiediensten en het versterken van de wijkgerichte aanpak, bouwen we samen aan een vertrouwde stad waar iedereen zich veilig en thuis kan voelen.

Veiligheid vormt een essentieel aspect van het verkiezingsprogramma van CD&V Geel Team Marlon.

CD&V Geel erkent het huidige algemene gevoel van onveiligheid in onze stad. We begrijpen dat dit gevoel wordt versterkt door de toenemende groep met een migratieachtergrond in Geel. Met ongeveer 140 nationaliteiten vertegenwoordigd in onze stad, hebben we te maken met verschillende culturen en achtergronden.

Wij geloven in het belang van een gevoel van thuiskomen voor onze autochtone bevolking, omdat iedereen het recht heeft zich veilig en op zijn gemak te voelen in zijn eigen stad. CD&V Geel Team Marlon heeft daarom als doel het vertrouwen tussen mensen te herstellen. We willen een gemeenschap creëren waarin verschillende bevolkingsgroepen harmonieus samenleven.

Om dit te bereiken, zullen we activiteiten ondersteunen die mensen van diverse achtergronden samenbrengen. Het is onze overtuiging dat door middel van culturele uitwisseling wederzijds begrip, wederzijds respect en vertrouwen kunnen groeien. Door het faciliteren van ontmoetingsmomenten en het ondersteunen van initiatieven die mensen verbinden, zorgen we voor een positieve integratie.

Daarnaast zetten we in op de inzet van straathoekwerkers. Zij zijn het aanspreekpunt voor de lokale gemeenschap en fungeren als bruggenbouwers tussen verschillende groepen. Ze creëren een vertrouwensband en helpen eventuele spanningen te verminderen door middel van open communicatie en conflictbemiddeling. Daarom pleiten we voor een versterking van het straathoekwerk in Geel.

Een ander belangrijk aspect is de toegankelijkheid van onze politiediensten. Snelheid in het afhandelen van klachten en het effectief en efficiënt aanpakken van problemen zijn cruciaal voor het herstellen van vertrouwen. Daarom zetten we in op het verbeteren van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de politiediensten. We willen dat onze inwoners zich gehoord voelen en dat eventuele zorgen serieus worden genomen.

Tot slot benadrukken we het belang van een wijkgerichte aanpak. Door meer inzet van politiediensten als wijkpolitie kunnen we de veiligheid binnen onze buurten versterken. Dit betekent meer zichtbaarheid op straat, actieve betrokkenheid en het creëren van een hechte band met de lokale bevolking. Zo kunnen we snel inspelen op specifieke veiligheidsproblemen en deze samen effectief aanpakken.

Veiligheid vormt een essentieel aspect van het verkiezingsprogramma van CD&V Geel Team Marlon.