Samen zorgen voor minder kansarmoede en betaalbare woningen

Met een creatieve en toekomstgerichte visie streeft CD&V Geel Team Marlon naar een samenwerking tussen huisvesting, energie en zorg. Een gezond leefklimaat en energiezuinige woningen dragen bij aan betaalbare huisvesting en het behalen van klimaatdoelstellingen. Daarnaast zijn woningen aangepast aan zorgbehoeften essentieel om zelfstandigheid te behouden en te kunnen blijven wonen in een vertrouwde omgeving.

Ieder individu telt mee en we hebben vertrouwen in de capaciteiten van mensen. Deze overtuiging vormt de kern van alle politieke initiatieven van CD&V Geel Team Marlon. Dit betekent dat we niemand in onze samenleving achterlaten en we mensen ondersteunen om hun maximale potentieel te benutten. Om dit te bereiken, gaan we in dialoog met mensen in armoede en tonen we respect door hen niet te betuttelen.

CD&V Geel erkent dat armoede vele verschijningsvormen heeft en dat we dus over de verschillende beleidsdomeinen moeten samenwerken om dit aan te pakken. Daarom streven wij ernaar armoede structureel te bestrijden door de oorzaken ervan aan te pakken binnen alle bevoegdheden en bevoegdheidsniveaus. Hierbij denken we aan onder andere inkomen, huisvesting, onderwijs en welzijn.

We willen mensen in armoede niet aan de zijlijn laten staan. Dit betekent dat we de nodige ondersteuning bieden, afgestemd op hun mogelijkheden en talenten, maar we verwachten ook dat zij zich inzetten met deze steun. Steun en eigen betrokkenheid gaan hand in hand. Bovendien willen we samenwerken met mensen in armoede en hun organisaties om tot een beter beleid te komen. Door gebruik te maken van hun ervaringskennis, kunnen we voldoende rekening houden bij het vormgeven van ons beleid.

Kansarmoede en een slechte kwaliteit van huisvesting gaan vaak hand in hand. Iedereen heeft recht op kwaliteitsvol en betaalbaar wonen in hun eigen buurt. Lokale besturen hebben de juiste positie om de huisvestingsproblematiek gecoördineerd aan te pakken en concrete haalbare oplossingen te ontwikkelen. Hierbij is het belangrijk om te voorzien in een voldoende aanbod van sociale huurwoningen, afgestemd op de lokale behoeften en met aandacht voor de huisvestingsnoden van kwetsbare doelgroepen.

Daarom zet CD&V in op een kwalitatieve huurmarkt. De overheid en de private sector moeten samenwerken om een aanbod van gemengde woonprojecten te creëren. Iedereen die recht heeft op een sociale woning moet hier ook daadwerkelijk toegang toe hebben. Mensen die wachten op een woning moeten maximaal worden geïnformeerd, ondersteund en ontzorgd bij het verkrijgen van premies.

CD&V Geel – Team Marlon wil nieuwe vormen van huisvesting verkennen en ondersteunen, waarbij juridische obstakels worden verwijderd (zoals co-housing, woningdelen, zorgwonen, tiny houses, community land trusts en assistentiewoningen). We blijven streven naar concrete en haalbare oplossingen, met een voldoende aanbod van sociale woningen.